Archive | 7:36 am

PRESIDENT OBAMA RESPONSE TO BOSTON MARATHON BOMBINGS

16 Apr

Listen to the audio of President Obama’s April 15 response to Boston Marathon Bombings here: http://aareports.com/2013/04/president-obama-response-to-boston.html